مدل توصیفی در ابعاد چشم انداز طبیعی، جغرافیای تاریخی، راه‌های باستانی و به دلیل اهمیت موضوع در بخشی جدا به هیدرولوژی ناحیه می‌پردازد. هر یک از مفاهیم فوق نقش مهمی را در این مدل توصیفی ایفا می‌کنند. کارایی مدل توصیفی جدا از کمک به شناخت ابعاد مختلف درگیر در منطقه مورد مطالعه، کمک شایانی به فرایندهای تحلیلی نهایی در مدل نهایی خواهد کرد. بخش عمده‌ای از اطلاعات این مدل برگرفته از منابع تاریخی و کتابخانه‌ای است که ترکیب با اطلاعات باستان‌شناختی به نتیجه منتهی خواهد شد.

یک مدل چیست؟  مدل ها قطعاتی از یک تشکیلات هستند که مشاهدات را به ایده‌های نظری مرتبط می‌کنند، مدل‌ها می‌توانند برای اهداف بسیاری کارایی داشته باشند و بطور گسترده‌ای در قالب یک سری تشکیلات یا به عبارت درست‌تر مکانیزم بکارگیری می‌شوند. مدل‌ها عموماً نمایه‌هایی جزئی هستند که به صورت ساده اما دقیق به دور از تعاریف زیاد به هدف متمرکز شده‌اند و از انحراف پژوهشگر جلوگیری می کنند(Clarke,2015:2). مدل‌ها در باستان‌شناسی به عنوان فرمی برای تعریف مجدد و پیشگویی در زمینه یک  عامل مهم بکار گرفته می‌شوند. به طور کلی مدل‌ها به عنوان ابزار اکتشافی برای دستکاری مشاهدات و فرضیه‌ها عمل می‌کنند؛ همچنین ممکن است به عنوان دستگاه‌های تجسمی، دستگاه‌های مقایسه‌ای، دستگاه‌های سازمانی، دستگاه‌های توضیحی یا دستگاه‌های ساخت و توسعه تئوری عمل کنند(Harvey, 1969, 141).  این مدل توصیفی با تاکید بر عواملی که در پژوهش مهم تلقی شده اند به دنبال شکل گیری مبحثی جدید نیست بلکه اهداف این مدل توصیفی می تواند به شرح زیر تبیین شود :

1)     اطلاعات جغرافیایی و چشم انداز فیزیکی در این پژوهش به عنوان یک عامل مهم تلقی می‌شوند، باز تعریف آنها شرایط را برای ورود به سیستم پردازش فراهم می‌کند. باید تعیین کنیم به کدام فاکتور چه مقدار از اهمیت را اختصاص می دهیم. این نیازمند شناخت چشم انداز طبیعی است. چشم اندازها با توجه به تنوعی که دارند، متغیرهای مختلف را با درجات مختلف اهمیت مورد تأیید قرار می‌دهند. مدل توصیفی در ادامه نشان خواهد داد که کدام متغیرها می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد؛ بنابراین در مدل و پردازش نهایی مورد توجه خواهد بود، این کنترل خارج از یک پیش فرض خواهد بود و مربوط به تصمیم گیری‌های ناخودآگاه نخواهد بود و بر اساس شناخت اعمال می‌شود.

2)     مدل توصیفی با ارائه یک نقشه راه، انتظارات پژوهش را محدود به چارچوب‌های مشخص خواهد کرد. شناخت نقاط قوّت و ضعف محدوده پژوهش در اختیار مدل توصیفی خواهد بود. گرایش‌های نهایی مدل مربوط به خروجی مدل توصیفی از محدوده مورد مطالعه خواهد بود.

3)     همان گونه که در تعریف مدل بیان شد؛ مدل یک مکانیزم شناخته شده با محدودیت‌های تعیین شده از سوی پژوهش‌گر است. سازماندهی اطلاعات این امکان را ایجاد خواهد که در مراحل بعد اطلاعات جدید نیز به فرایند اضافه شوند و در این صورت، نادیده گرفتن هر نوع اطلاعاتی در این فرایند ناممکن خواهد بود.

4)     مهمترین ویژگی مدل‌ها اختصار است و این از تعاریف متعدد جلوگیری می‌کند در نتیجه بدون سردرگمی باعث ایجاد یک ساختار منسجم به منظورمورد آزمایش قرار گرفتن فرضیه‌های این پژوهش می شود.

انتشار یافته برای اولین بار در این وبگاه

"ذکر منبع حرفه ای گری شما را نشان میدهد"