سیستم  اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک علم یا یک ابزار زمینه های بسیاری را پیش روی باستان شناسان قرار داده است . رویکردهای نوین در علم باستان شناسی استفاده از GIS را در پروژه های علمی اجتناب ناپذیر کرده است با این وجود استفاده درست از قابلیت های این سیستم ها منوط به شناخت قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمینه باستان شناسی است . پروژه های باستان شناسی مبتنی بر GIS با ایجاد زمینه ها و رویکردهای متفاوت ، تحلیل ها و بیان های جدیدی را به باسان شناسان ارائه داده اند . در این رویکرد باید دانست که چه ابزار یا قابلیتی برای پروژه مورد نیاز است تا بتوان با انتخاب آن در پیشبرد نظریه های باستان شناسی ، نه در آیجاد آنها ، موفق و حرکت مثبتی انجام داد.

ارتباط برای مشاوره GIS پروژه های باستان شناسی مبتنی بر سیستم طلاعات جغرافیایی :

Heydari.Reza@Ymail.com

با آرزوی موفقیت برای دوستان بزرگوار