ماجرا از آنجا شروع می شود که در گات ها یعنی قدیمی ترین بخش اوستا ویشتاسب گرونده به زرتشت با کلمه " کی " همراه است(گاثاها:یسنا46 بند 14 و یسنا51 بند16 و یسنا53 بند2) . بسیاری بر این باورند که "کوی" اوستا یا "کی" پهلوی در ایران شرقی به معنی شاه بوده است