DEM در علوم زمین، زیست محیطی و مهندسی دارای کاربردهای DEM اول باید مشخص شود که چه نوع اطلاعاتی باید از DEM استخراج شود و دیگر اینکه این اطلاعات معمولا در کجا مورد استفاده قرار میگیرند. در آینده DEM تبدیل به یک راهکار عملی می شود که در کاربردهای مختلفی مثل توسعه تکنولوژیکی گرافیک کامپیوتری و نمایش، تئوری های فضایی و پایگاه داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. بیشترین کاربرد DEM در موارد زیر است:

  • تعیین مقدار z با استفاده از x و y مشخص
  • برازش یک سطح جهت تعیین z به عنوان تابعی از x و y با استفاده از x ، y وz نقاط معلوم
  • تعیین مقدار z در فواصل ثابت از طریق درونیابی با استفاده از x ، y وz نقاط معلوم
  • تعیین سطح مقطع خط یا صفحه با سطح (تولید پروفیل)
  • برآورد و ارزیابی منحنی های تراز و تولید پروفیل
  • تعیین خط دید یا تعیین مناطقی که از سایر نقاط قابل دید هستند
  • محاسبه حجم بین سطوح مشخص
  • محاسبه شیب
  • محاسبه منظر یا جهت شیب
  • کاربرد های تکمیلی دیگر هم چون تصحیح اعوجاج در عکسهای هوایی یا پیش بینی مناطق تحت آنتن دهی رادیو و تلویزیون

برای خرید لایه DEM 12.5 متری برای سراسر ایران با ما تماس بگیرید

ارزان ترین قیمت

Heydari.Reza@ymail.com