باستان شناسی مبتنی بر GIS

پای افکارم را قلم کردم !

مشاوره GIS در انجام پروژه های باستان شناسی

سیستم  اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک علم یا یک ابزار زمینه های بسیاری را پیش روی باستان شناسان قرار داده است . رویکردهای نوین در علم باستان شناسی استفاده از GIS را در پروژه های علمی اجتناب ناپذیر کرده است با این وجود استفاده درست از قابلیت های این سیستم ها منوط به شناخت قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمینه باستان شناسی است . پروژه های باستان شناسی مبتنی بر GIS با ایجاد زمینه ها و رویکردهای متفاوت ، تحلیل ها و بیان های جدیدی را به باسان شناسان ارائه داده اند . در این رویکرد باید دانست که چه ابزار یا قابلیتی برای پروژه مورد نیاز است تا بتوان با انتخاب آن در پیشبرد نظریه های باستان شناسی ، نه در آیجاد آنها ، موفق و حرکت مثبتی انجام داد.

ارتباط برای مشاوره GIS پروژه های باستان شناسی مبتنی بر سیستم طلاعات جغرافیایی :

Heydari.Reza@Ymail.com

با آرزوی موفقیت برای دوستان بزرگوار

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تصاویر ماهواره‌ای برای مطالعات باستان‌شناختی

باستان شناسان به خوبی می دانند که آثار مختلف باستان شناسی قابل مشاهده_مثل خاک،علایم کاشت، علایم سایه و نشانه های مرطوب_ شواهد بسیار مهمی هستند که نشان دهنده وجود بقایای باستان شناختی از فضا هستند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مدل و باستان شناسی

مدل توصیفی در ابعاد چشم انداز طبیعی، جغرافیای تاریخی، راه‌های باستانی و به دلیل اهمیت موضوع در بخشی جدا به هیدرولوژی ناحیه می‌پردازد. هر یک از مفاهیم فوق نقش مهمی را در این مدل توصیفی ایفا می‌کنند. کارایی مدل توصیفی جدا از کمک به شناخت ابعاد مختلف درگیر در منطقه مورد مطالعه، کمک شایانی به فرایندهای تحلیلی نهایی در مدل نهایی خواهد کرد. بخش عمده‌ای از اطلاعات این مدل برگرفته از منابع تاریخی و کتابخانه‌ای است که ترکیب با اطلاعات باستان‌شناختی به نتیجه منتهی خواهد شد.

موافقین ۰ مخالفین ۰

کمک های نظریه رفتاری به مطالعه چشم اندازهای باستان شناختی

درحالی که دانش بومی و داده‌های مردم نگارانه بینشی  به اینکه مکان ها با "مفهومی" نهادینه شده اند و چگونه این مکان ها به طور ادراکی بر اساس فرهنگ و ایدئولوژیک به یکدیگر مرتبط شده اند مطالبی ارائه می‌دهد، داده‌های باستان‌شناختی اغلب برای درک چشم اندازها حیاتی هستند زیرا آنها بقایای مادی از استفاده مکان‌ها هستند. همانطور که توسط کاول_چانثافون و همکارانش مطرح شد که"یک چشم انداز باستان شناختی اساساً یک چشم انداز فرهنگی است: عملکرد سایت‌های باستان‌شناختی به عنوان یک  مؤلفه در جغرافیایی که  جوامع انسانی برای ساخت یا ایجاد تجاربشان استفاده کرده اند "  (Colwell-Chanthaphonh et al. 2008:63). نسل ها یا افراد ویژگی‌ها و سیمای طبیعی (مکان ها یا منابع) را بارها و بارها برای تعامل با آنها تغییر داده‌اند. بنابراین، این ویژگی‌ها نقاط  همگرایی بین محیط، فرهنگ و ساختارهای مفهومی هستند(Zedeño and Bowser 2009:1) . به عنوان نتیجه، ویژگی های طبیعی که به اشکال فرهنگ مادی مبدل شده اند، با مفاهیم سنبلیک نهادینه شده اند.

موافقین ۰ مخالفین ۰

نظریه پدیدارشناختی چشم انداز

اصطلاح پدیدار شناسی  در مقاطع مختلف زمانی توسط فیلسوفان مختلف مورد استفاده بوده است. اما با ادموند هوسرل  است که پدیدارشناسی تبدیل به یک فلسفه و روش توصیفی کامل گردید. از دیدگاه هوسرل، پدیدار شناسی ، دیسیپلینی است که در پی توصیف چگونگی بنای جهان و تجربه آن از  طریق آگاهی است(پرتویی،1382 : 30). پدیدار چیزی است که به خودی خود ظاهر است. یعنی چیزی که خود را نشان می دهد و این به وسیله خود آن صورت می گیرد  از آن جهت که چیز دیگری حکایت می کند یا مدلول چیز دیگری است (دارتیک،1376: 138).

موافقین ۰ مخالفین ۰

تاریخچه مختصری از GIS در جهان و ایران

سیستم های اطلاعات جغرافیایی قبلاً به شکل نقشه های دستی و داده های آماری وجود داشته و مورد استفاده قرار می گیرفته است . ولی بنیاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به شکلی که امروزه از آن آگاهی داریم و استفاده می کنیم را می توان در سیستم های اطلاعات اطلاعات جغرافیایی کانادا در سال 1964 جستجو کرد که مشخص شد می توان از کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل داده های رقومی و نقشه ها استفاده کرد بنابراین تولید GISنوین به سال های اولیه دهه 1960 بر می گردد (صارمی و عسگری،1383: 6).

موافقین ۰ مخالفین ۰