درحالی که دانش بومی و داده‌های مردم نگارانه بینشی  به اینکه مکان ها با "مفهومی" نهادینه شده اند و چگونه این مکان ها به طور ادراکی بر اساس فرهنگ و ایدئولوژیک به یکدیگر مرتبط شده اند مطالبی ارائه می‌دهد، داده‌های باستان‌شناختی اغلب برای درک چشم اندازها حیاتی هستند زیرا آنها بقایای مادی از استفاده مکان‌ها هستند. همانطور که توسط کاول_چانثافون و همکارانش مطرح شد که"یک چشم انداز باستان شناختی اساساً یک چشم انداز فرهنگی است: عملکرد سایت‌های باستان‌شناختی به عنوان یک  مؤلفه در جغرافیایی که  جوامع انسانی برای ساخت یا ایجاد تجاربشان استفاده کرده اند "  (Colwell-Chanthaphonh et al. 2008:63). نسل ها یا افراد ویژگی‌ها و سیمای طبیعی (مکان ها یا منابع) را بارها و بارها برای تعامل با آنها تغییر داده‌اند. بنابراین، این ویژگی‌ها نقاط  همگرایی بین محیط، فرهنگ و ساختارهای مفهومی هستند(Zedeño and Bowser 2009:1) . به عنوان نتیجه، ویژگی های طبیعی که به اشکال فرهنگ مادی مبدل شده اند، با مفاهیم سنبلیک نهادینه شده اند.

لندمارک[1] ها (جانشان ها یا جانماها) یا مکان ها

جانماها چندین خواص رفتاری دارند که برای باستان شناس قابل مشاهده هستند  و ارائه اطلاعات  تفسیرهای معنا و رابطه بین جانماها هستند . در یک رابطه، هر جانمایی یک مجموعه از کاراکترهای کارآیی دارد که  امر کردند چرا فعالین در گذشته یک محل (location) ویژه را برای استفاده انتخاب کرده اند . این کاراکترهای کارآ ممکن است طبیعی (یعنی: توپوگرافی،نزدیکی به منابع،یا آب و هوای محلی ) یا فرهنگی (یعنی: با تغییر و تبدیل های قبلی انسان استفاده شده) باشد (Zedeño 2000:108) . هر جانما  همچنین دارای یک تاریخ زندگی منحصر به فردی است . تاریخ تعاملات انسان_زمین در یک مکان (locus) ویژه ای است که ممکن است بازسازی باستان‌شناختی شود و ممکن است تغییر پذیری زمانی را فاش کند و نشان دهد که تغییر ماهیت جانماها و ارتباطشان با دیگر جانماها را از طریق زمان نشان دهد (ibid:109) . جانماها از طریق یک شبکه از ارتباط‌هایی که  چشم اندازها را تولید می‌کند به یکدیگر متصل شده اند. چشم انداز با وسعت فضایی و زمانی (یعنی درحال گذر و متغیر) فعل و انفعالات مجزای نوع بشر با یک گروه خاص ، تعریف می شود (Zedeño et al. 1997:4) . چشم اندازها با شناسایی جانماها و خواص مرتبط شان و بسط یافتن به بیرون برای آزمودن طول ابعادی که انها پیوند شده اند، ترسیم شده اند. این لینک ها(پیوندها) ممکن است رسمی و تعریف شده با کاراکترهای کارآی، قبلاً تعیین شده در بالا باشد؛ آنها ممکن است با فرایندهای رفتاری، اجتماعی یا شناختی مرتبط و تعریف شده باشند ،که مشخص می‌کنند چطور آنها مرتبط با سیستم فرهنگی پویایند[2]؛ یا ممکن است چشم اندازهای تاریخی مرتبط با جانماهای استفاده شده بدون همزمانی باشند، اما در مجموع از طریق تجربه به یکدیگر پیوند شده باشند (Zedeño et al. 1997:4;Zedeño 2000:109). چشم اندازها ذاتاً چندلایه اند، در چشم اندازها جانماها  ممکن است در چندین شبکه روی هم افتاده از کاربری یا با پیوند ادراکی یا هر دو مرتبط شده باشند (Zedeño and Bowser 2009:6). در تجزیه و تحلیل‌های چشم انداز باستان‌شناختی، کاراکترهای جانماها و لینک‌های بین جانماها باید توسط باستان شناس توصیف شده و اندازه گیری شود (Zedeño et al. 1997:4). همان‌طور که در بالا نشان داده شد ، جانماها به سادگی برای تأیید کردن حضور ویژگی‌هایی روی چشم انداز و نتیچه گیری که آنها مناسبات مشترک داشته اند، کافی نیستند. تجزیه و تحلیل باستان‌شناختی ابزارهایی برای آزمودن بسیاری از جنبه‌های بادوام جانماها را فراهم می کند. با این حال، باستان‌شناس باید به این نتیجه برسد که جنبه‌های معنی‌دار بافت‌ها یا زمینه‌های فرهنگی جانماها در سوابق باستان شناسی از دست رفته‌اند .

انتشار یافته برای اولین بار در این وبگاه

"ذکر منبع حرفه ای گری شما را نشان میدهد"[1] Landmark

[2] Living Cultural System