هدف این مقاله ارزیابی این بود که آیا جی ای اس می تواند به پیشبرد چشم انداز و دیگر تئوری های باستا شناسی کمک کند؟  برخی از ادعاها بیش از حد خوشبینانه درباره اینکه چطور جی ای اس می تواند به راحتی تئوری جدید را توید کند به نظر می رسد  با توجه به فقدان  سوابق روشن  و مثبت در تولید تئوری بی اساس است . جی ای اس نمی تواند تئوری تولید کند؛ اشخاص تولید می کنند . تئوری ها و روش ها قبل از جی ای اس وجود داشته. با این حال جی ای اس می تواند و در واقع انجام داده؛ کمک به پیشرفت تئوری باستان شناختی. به طور مشخص با آزمایش تئوری با درجه یی اعتماد به آمار ، جی ای اس به محققان برای پیشبرد مباحث تئوری کمک کرده است .  با این حال ، شکوفایی ایده ها، بیشتر بجز پیشزفت های عملی در محاسبات، مسئولیت افزایش در پیچیدگی آنالیزهای جی ای اس بوده است؛ آن تئوری بوده ،نه جی ای اس که علاقه گسترده یی تولید کرده .

یکی از هیجان انگیز ترین گرایشهای فعلی مطالعات باستان شناختی مبتنی بر جی ای اس است که در حرکت به سوی  درک  عمومی استفاده شده ، اما اغلب به طور مبهم استفاده شده، اصطلاحاتی مانند " نظام" ، "شهر"،"خان سالاری"،"فضای آیینی"، و"امپراطوری" . به جای تعریف هر یک از این اصطلاحات مبتنی بر  تحقیقات محلی  و پس از آن بر اساس تلاش برای اعمال کردن ان به صورت جهانی، جی ای اس می تواند به رویکرد ما در هر یک از این اصطلاحات  در یک روش استقرایی ( تحلیل اکتشافی داده) و فهمیدن طیفی از تنوع سازمان های اجتماعی  فضایی کمک کند .  چیزی که هست جرات درباره این روند جاری این است که  به صورت بالقوه از روی آزمایش و کار ایده پسا ساختارگرای که در آن وجود دارد می تواند علل متعددی برای یک پدیده ، نه که هر دو ضروری و کافی اند برای آن  ، ارائه داد(Voss 2008: 4). مزیت استفاده از جی ای ای در باستان شناسی چشم انداز  توانایی آن برای  مشخص کردن بجای گروه بندی پدیده هاست. بنابراین، با دیدن فضایی متنوع آشکارسازی های پدیده مشابه، برای مثال ظهور نظام ها، ما می توانیم  شروع به درک  چگونگی  توسعه "تعیین همه جانبه" کنیم . در این روش ، جی ای اس می تواند به سختی در آزمایش مفروضات مان درباره سیرتکامل اجتماعی کمک کند .

از آنجایی که "فضامندی گیج کننده'" داده های باستان شناختی  (Conkey 1991), دلگرم کننده برای دیدن  افزایش اخیر در یکپارچگی و مطالعات باستان شناختی تئوری لادن مبتنی بر جی ای اس می شود . اگر چنین روندی  ادامه داشته باشد، ما می توانیم  برای دیدن ارتباط بیشتر بین متخصصان باستان شناختی  و همچنین با دیگر رشته ها را انتظار داشته باشیم ، که منجر به شتاب در تولید تئوری می شود  .

انتشار یافته برای اولین بار در این وبگاه
"ذکر منبع حرفه یی گری شما را نشان میدهد"