" صورت آفریده های هنری چیزی نیست جز نظم ، ترتیب و شکل "  توماس آکویناس

عالم هنر عالم صورتهاست،البته نه هر صورتی،بلکه صورتهای نمادین و تمثیلی زنده و غنی از بار استحسانی، صورتها و شکلها و مضمونهایی که فراورده کنش آزاد و خلاقانه هستی آدمی و قابلیتهای وجودی اویند،به تعبیر هنری فوسیون ،فرم هایی که ((زندگی)) خاص خود را دارند(ملاصالحی ، 1385 : 10 ).تولستوی در کتاب "هنر چیست" هنر را بیان یا انتقال احساس می داند ، هنرمند راستین هم عاطفه را فرا می نماید و هم آن را بر می انگیزد (حامی،1386: 87). در فلسفه هنر هگل این ادعا مطرح شده که هنر در زمانه ما دیگر برآورنده والاترین نیازهای روح نیست و هنر بزرگ متعلق به گذشته است ، اما این به معنای از دست رفتن اهممیت بحث و نظر در مورد هنر و آثار هنری نیست (مسگری و ساعتچی ، 1392 :134). زیبایی شناسی را می توان بررسی فلسی زیبایی و ذوق تعریف کرد ،البته باید در این باره احتیاط کرد چرا که زیبایی شناسی دایره ای بسیار گسترده تر از فلسفه ی هنر را شامل می شود. هایدگر با تعریف منشاء به عنوان ؛" چیزی که یک شی ، چیستی و چگونگی خود را از طریق آن بدست آورد " و بررسی آن در رابطه با هنر ، در نهایت منشاء اثر هنری را خود هنر می داند (رضایی جهدکن ، 1393 : 126-127) .از دیدگاه کنفسیویس کل هنرها هنگامی در اوج شکوهمندی خود هستند که در آداب و مناسک و سنت هایی که ثبات و نظم حیات اجتماعی را تقویت می کنند ، تنیده شده باشند (هاسپرز و اسکراتن، 1379: 128).از دیدگاه آن شپرد همه آثار هنری در چیزی مشترکند، یعنی صفت مشخصه ای دارند که آنها را به نحوی خاص ارزشمند می سازند. از برجستگی ممیز هنر ،بازنمود ، فرانمود یا فرم است؛همچنین پاره ای ادعا کرده اند که وجه اشتراک همه اشیاء زیبا نه نسخه برداری است نه فرانمود و نه فرم،بلکه کیفیت زیبا است (شپرد،1385: 4).در زیر سه مشخصه آثار هنری بررسی می شود :

نظریه ((هنر تقلید است)) ریشه در تفکرات بزرگ اندیشی یونانی افلاطون دارد(ضیمران ، 1381 : 8-10) که البته امروز چندان کارایی ندارد،باید در نظر داشت که هدف هنر تقلید صرف نیست. به احتمال بازنمایی واقعی طبیعت برای ما قابل توجه نیست چرا که ما طبیعت را در عالم واقع می بینیم ، در حقیقت هنرمند را شاید بتوان بر اساس گفته فروید «شخص درون گرایی» دانست که به گونه ای دیگر به جهان می نگرد(هاوزر،1363: 57).در هنر حتی هنر بازنمودی ،مانند سازی واقعیت نیست؛هنر براستی دگرسانی و دگردیسی واقعیت است، واقعیت یک پایه  مشترک دارد ولی هر هنرمندی با روش یگانه و منحصربه فرد خود با آن برخورد می کند. (هاسپرز و اسکراتن،1379: 36). یک آثر بازنمودی دارای ویژگی های خاصی میباشد،در یک اثر هنری باید تآمل کردچرا که هیچ کس ارتباط متقابل هنرمند و جامعه را منکر نیست ، هنر مند بر جامعه متکی است لحن و آهنگ و قوت احساسش را از جامعه ای که در آن زندگی می کند می گیرد( رید،1371 : 223).اگر از یک هنر بتوان به عنوان نمونه ای از هنر بازنما نام برد ، آن هنر مسلماً هنر نقاشی است (کیوی،1380: 66). دامنه عملی هنر بسیار گسترده است ، اما باید توجه داشت که اگر مقداری شایستگی از خود نشان ندهد ، نمی تواند به وظیفه خود عمل کند هنر راستین فرانمود هایی ناب و شهودی اند ، درحالی که هنر کاذب چنین نیست (رویایی ، 1385 : 85)؛اگر ما درباره بازتاب هایمان در برابر هنر تامل کنیم ، خواهیم دید بسیاری از آنها بر دو فرض مرتبط مبتنی اند ؛ نخست ، یکی از اموری که هنرمندان انجام می دهند ، فرانمود احساساتشان ؛ و دوم آن فرانمود یکی از مبادی ارزش زربایی شناسانه است. »(شپرد ، 1385 : 34). فرم در هنر ، بی شک مربوط به اثر هنری است ؛ فرم فعلیت یک چیز و شیئیت یک شی است و آنچه که در هنر فعلیت یافته و به منصه ظهور رسیده ، همانا اثر هنر یا اثر هنری است ؛ فرم حالت کاملی از یک کار هنری است (ظفرمند ، 1384: 10).در حکمت سنتی ، فرم به مفهوم شکل محسوس بکار نمی رود، بلکه با طرح و معنا و حتی جان مترادف است (ذکرگو ، 1385 :69).فرم و ویژگی های کلی یک اثر هنری بی شک توانمندی هنرمند خالق را نشان می دهد .کلایول عبارت "فرم معنی دار" را مطرح کرد و گفت فرم معنی دار ویژگی شاخص هنر بزرگ است که عاطفه زیباشناسانه ی خاصی را بر می انگیزد؛ و مفهوم معنی دار بودن را افرادی چون سوزان لنگر توضیح می دهند که فرم های هنری به ترتیبی با ویژگی های فرمی عواطف آدمی در وجه کلی آن مطابقت دارند (حامی ،1386 :89-90).

در نهایت هنر می باید در چیزی سوای تقلید صرف صوری آنچه که موجود است ، باشد ؛ تقلیدی که در بهترین صورت خود تنها می تواند عنصری هنری می شده ، نه اثر هنری . با وجود این ، نه طبیعی بودن موجود می تواند برای هنربه معنای قاعده باشد ونه تقلیدصرف پدیده های خارجی به حکم خارجی بودن شان می توانندغایت هنرمحسوب شوند(هگل ، 1363 : 89-90) .

انتشار یافته برای اولین بار در این وبگاه
"ذکر منبع حرفه یی گری شما را نشان میدهد"