منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی

دوره پیش از تاریخ

کتاب پیش از تاریخ ایران            آقای ملک شهمیرزادی    میراث فرهنگی و گردشگری

باستان شناسی غرب ایران            آقای هول                    سمت

کتاب پیش از تاریخ  بین النهرین    آقای طلایی                   سمت

کتاب پیش از تاریخ  بین النهرین    آقای ملک شهمیرزادی  سبحان نور

کتاب تاریخ و تمدن بین النهرین سه جلدی ـ جلد1-    آقای مجیدزاده       نشر دانشگاهی

کتاب مس سنگی ایران       آقای طلایی                           سمت

کتاب مفرغ ایران             آقای طلایی                            سمت

کتاب ایران در دوره آهن    آقای طلایی                            سمت

دوره تاریخی

کتاب ماد هخانشی اشکانی و ساسانی      آقای سرافراز

مقاله وارسی دوره ماد 1 و 2 (دریافت)             آقای عبدی   

مقاله آقای ملکزاده در مورد با عناون شاهک نشین ابددان در ماد غربی (دریافت)

کتاب نوشیجان                             آقای استراناخ

و هر مقاله یا کتابی که در مورد ماد پیدا کردید!

کتاب تاریخ ماد                             آقای دیاکونف

مقالات آقای سید سجادی در باره دهانه غلامان 1 و 2 (دریافت)

کتاب از زبان داریوش                   خانم ماری کخ

کتاب هنر ماد و هخامنشی              آقای گیرشمن

کتاب ایران از آغاز تا اسلام          آقای گیرشمن

کتاب مبانی تاریخ اشکانی              آقای شیپمن

کتاب مبانی تاریخ ساسانی              آقای شیپمن

کتاب هنر و باستان شناسی اشکانی    آقای محمدی فر

کتاب امپراتوری ساسانی                 آقای دریایی

کتاب پارت و ساسانی                   آقای گیرشمن

کتاب تجدید حیات هنر و تمدن ایران     خانم هرمان

دوره تاریخی در آزمون های سال های اخیر نشون داده که از مقاله ها هم سوال میاد.

دوره اسلامی

کتاب فن و هنر سفالگری                آقای توحیدی         

کتاب معماری ایران دوره اسلامی (بزرگ)   آقای کیانی

کتاب تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی  (کوچک)   آقای کیانی

کتاب سکه های ایران                              آقایان سرفراز و آورزمانی

کتاب هنر و معماری اسلامس (1)                      آقایان اتینگهاوزن و گرابر

کتاب هنر و معماری اسلامی (2)                     خانم بلر و آقای بلوم

کتاب سبک شناسی معماری ایران                آقای پیرنیا